Trygga Sigtuna

Moderaterna i Sigtuna är det trygga valet

Under mandatperioden 2018 – 2022 har cirka 45 miljoner kronor av den kommunala budgeten varje år gått till trygghetsskapande insatser. Läs mer i vår folder eller nedan!

Övergripande satsningar:

 • Förstärkt samverkan med polisen – närvaron i kommunen har mer än fördubblats
 • Trygghetsstrategi – har tagits fram och följs kontinuerligt
 • Trygghetscentret – det första i Stockholms­regionen. Här sker samordningen av alla trygghetsinsatser
 • Ordningsvakter – har anställts (i brist på ­patrullerande poliser)
 • Kamerabevakningen har utökats – strategi har tagits fram och genomförs
 • Fältarbetare – har anställts och antalet utökats
 • Nattvandring – handlingsplan har tagits fram och pengar anslagits
 • BoTryggt 2030 – all nybyggnation av bostäder ska utgå från trygghets­perspektivet
 • Business Improvement Districts (BID) – utökad samverkan med kommunens bostadsbolag
 • Snygg och trygg livsmiljö – utökat underhåll av belysning, gator, parker och torg
 • Effektiv samverkan för trygghet (EST) – ­systematisk uppföljning av brott och ordningsstörningar registreras och systematiseras i samverkan med polisen och andra trygghetsfunktioner

Riktade satsningar:

 • Skola, socialtjänst, integration
  • Särskilt våldspreventionsprogram 
  • Sociala team 
  • Utökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF)
  • Trygghets- och preventionssamordnare 
  • Anställt socialsekreterare med inriktning på prevention
  • Avhopparverksamhet för kriminella 
  • Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
   våld i nära relation
  • Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med ­Kvinnojouren
  • Språkundervisning till föräldralediga kvinnor
  • (Särskilt kvalificerade kontaktpersoner/­Superfältare)
  • Mamma united, stadsdelsmammor
 • Relationsvåldsteam 
  • Barnsäkerhetsteam 
 • Trygga Valsta 
  • Valsta 2030 – omfattande stadsbyggnadsprojekt med fokus på trygghet och trivsel
  • Nya mötesplatser och aktivitetsytor 
  • Kultur- och aktivitetscentrum med byggstart 2023
  • Samarbete med Fritidsbanken och föreningar för en aktiv fritid för alla
  • Medborgardialog för ökad delaktighet

Preventiva åtgärder:

 • Ökat stöd till barn och föräldrar i särskilt utsatta områden
 • Stärkt socialtjänst
 • Stärkt föräldraansvar
 • Ökad nödvärnsrätt
 • Ökade resurser för avhopparverksamhet för kriminella som vill lämna det kriminella livet

Polisfrågor:

 • Nolltolerans mot brott
 • Polisens lokala förankring ska öka
  • Lokala polisstationer
  • Fler områdespoliser och fler poliser på gator och torg
 • Renodling av polisens ­verksamhet – poliser ska vara poliser, inte ­administratörer

Exempel på Moderaternas nationella satsningar i kampen mot ­kriminalitet och otrygghet: 

 • Samhället ska stå på brottsoffrens sida – inte de kriminellas
 • Svensk rättspolitik ska saneras i grunden
  • Strängare minimistraff
  • Avskaffa straffrabatter och mängdrabatter 
  • Strängare straff för sexualbrott
  • Strängare straff för gängkriminella
  • Utvisning av gängmedlemmar som är utländska medborgare
  • Visitationszoner för att underlätta polisens ­möjligheter att gripa kriminella
  • System för anonyma vittnen för att motverka tystnadskulturen