Tiopunktsprogram för en lugnare och tryggare skola

En skolmiljö som präglas av trygghet och studieroär en förutsättning för lärande, men otryggheten i våra skolor har ökat. Elever med normbrytande beteende kan vara utåtagerande, hotfulla och ibland direkt våldsamma. Dessa beteenden stör och förstör för de andra eleverna och skapar en ohållbar arbetssituation för elever, lärare och annan skolpersonal. Nu tar vi krafttag för en skola där alla elever ska få gå i en skola där de kan koncentrera sig på undervisningen, och både skolpersonal och elever slipper hot, våld, kränkningar och trakasserier. Nya och kraftfulla insatser måste genomföras för att säkra skolans avgörande kunskapsuppdrag. I alla klassrum ska det vara studiero och alla elever ska känna sig trygga. Därför ska med omedelbar verkan ett 10-punktsprogram för en lugnare och tryggare skola införas.Ett systematiskt arbete med benchmarking ska kontinuerligt genomföras där goda exempel på lösningar från andra skolor i andra delar av landet ska utvärderas och skyndsamt implementeras även i Sigtuna kommuns skolor.

De tio åtgärderna i programmet är:

1

Införande av en akutskola.

Särskilt våldsamma och utåtagerande elever ska skiljas från den vanliga undervisningen och placeras på akutskolan. Personalen på akutskolorna ska ha relevant kompetens för att arbeta med dessa elever.

2

Införande av Trygghetsteam

Trygghetsteamen arbetar fokuserat med ordning, studiero och att motverka normbrytande beteende på individnivå. Detta sker genom konstant patrullering av skolans korridorer och skolgård. Teamet agerar direkt vid ordningsstörning, som när lärare utvisar elever från klassrummet.

3

Riktade utbildningsinsatser för skolpersonalen

Det finns idag en utbredd osäkerhet vad gäller skyldigheter, rättigheter och befogenheter att hantera utåtagerande och våldsamma elever. Det råder också olikheter mellan skolor i hurman hanterar akuta situationer. Riktade utbildningsinsatser i syfte att åtgärda detta ska sättas in

4

Utökning av förberedelseklasser

Vi har många nyanlända elever i våra skolor. Mängden nyanlända elever har dessutom ökat kraftigt det senaste året. Många av dessa elever har stora brister i sina språkkunskaper, en helt annan kulturell bakgrund och inte sällan stora brister i läs-och skrivkunskaper. Det innebär en belastning för såväl lärare, klasskamrater och inte minst för den nyanlända eleven själv. I de fall där det anses nödvändigt bör därför dessa elevers tid i förberedelseklasser förlängas till dess det anses lämpligt att integrera dem i en vanlig klass.

5

Heltidsmentorer

Med uppgift att ha en övergripande bild av elevens kunskapsutveckling och studiesituation samt stödja elevens utveckling mot målen. Heltidsmentorer finns redan idag men inte på alla våra högstadieskolor. Detta ska nu åtgärdas så att heltidsmentorer finns på samtliga våra skolor

6

Tydliga och likformiga ordningsregler

Enligt skollagen beslutar rektor om ordningsregler. Det är i sin ordning men innebär också att olika skolor kan ha olika ordningsregler. Detta behöver ses över för att få en större likställighet mellan våra skolor. Ordningsreglerna behöver vara tydliga och med en tydlig intention att motverka otrygghet, nolltolerans mot oacceptabla beteenden, klotter, skadegörelse, mobbing och kränkningar. Ordningsreglerna måste också innehålla en tydlig konsekvenstrappa som förklarar vad som händer om man bryter mot ordningsreglerna

7

Elev-och föräldrakontrakt

Ett tydligt kontrakt mellan skola, vårdnadshavare och elev ska upprättas. Kontraktet ska, förutom ovanstående ordningsregler, även innehålla tydligt beskrivna förväntningar mellan parterna. Kontraktet ska presenteras noggrant för vårdnadshavare och elev och undertecknas av de sistnämnda.

8

Fysiska åtgärder

I preventivt syfte ska ett antal fysiska och trygghetspreventiva åtgärder undersökas och implementeras. I första hand ska dessa bestå av utökad kameraövervakning och införandet av en trygghetsapp som ska underlätta för lärare och annan skolpersonal att larma vid utsatta situationer. Även åtgärder som så kallade lock-downsystem, utökat samarbete med polisen samt inpasseringssystem på skolorna ska undersökas och implementeras om de anses effektiva

9

Socialarbetare eller motsvarande kompetens
på plats i skolorna

Uppdra åt socialförvaltningen, att som i andra kommuner, ha socialarbetare på plats i skolorna, för att ett mycket närmare samarbete ska etableras mellan skola och socialtjänst gällande de mest utåtagerande eleverna

10

Koncept för en aktiv och pedagogisk
rastverksamhet tas fram

Förvaltningen ska arbeta fram ett koncept för aktiv och pedagogisk rastverksamhet för samtliga kommunala skolor. Konceptet ska föreslå insatser för hur elever i riskzonen kan uppmärksammas och istället aktiveras i meningsfulla sammanhang under rasterna

Kontakta oss

Vill du vara med och bidra i våra projekt eller föreslå ytterligare områden vi borde undersöka? Vi älskar att prata lokalpolitik.