Situationen är ohållbar – Sigtuna kommun kräver att Region Stockholm agerar!

10 januari 2024

Situationen är ohållbar – Sigtuna kommun kräver att Region Stockholm agerar!

Sigtuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Vi producerar de bostäder och vi skapar de arbetstillfällen Region Stockholm och landet så väl behöver. De senaste tio åren har kommunens befolkning ökat med över 9 000 personer (+22 procent) och fler än 10 000 nya arbetstillfällen har skapats.

Sigtuna är en utpräglad pendlarkommun och vi är helt beroende av fungerande infrastruktur för in- och utpendling. Region Stockholm har under lång tid underlåtit att investera i nödvändiga kollektivtrafikförstärkningar och genomfört undermåliga upphandlingar med operatörer. Det gäller såväl buss- som pendeltågstrafik. Följden har blivit att Regionen inte lyckats möta de ökade behoven som följer av kommunens kraftiga expansion vilket lett till sjunkande kollektivanvändande.

En redan dålig situation har sedan årsskiftet 2022/2023 dessutom eskalerat och blivit ännu sämre. Under vintern och våren 2023 har ovanligt många pendeltåg antingen ställts in eller blivit försenade på grund av personalbrist. Det här får såklart stora och kännbara konsekvenser. Läget är kritiskt för Sigtuna kommun och våra invånare som i allt högre utsträckning förlorar förtroendet för Regionens förmåga att leverera pålitlig kollektivtrafik.

Våra invånare kan inte ta sig till sina arbeten eller vara säkra på att hinna hämta sina barn i tid från förskolan. Vårt lokala näringsliv kan inte längre försäkra sig om att kunna rekrytera nyckelkompetens på grund av den situation som råder och kommunens verksamheter blir kraftigt påverkade av att vi har medarbetare som inte kan ta sig till jobbet.

Men det är inte bara Sigtuna kommun och våra invånare samt lokala företag som drabbas hårt. Hela regionen berörs. Långsiktig hållbarhet blev ledordet för det reviderade regionala trafikförsörjningsavtalet. Vi kan inte se att det efterlevs i hur Region Stockholm hanterar kollektivtrafiksituationen. Några av alla de negativa effekter som följer av Regionens bristfälliga hantering av kollektivtrafiken är nämligen:

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

9 juni 2024
Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka...

Sigtuna kommun öppnar akutskola

15 april 2024
Skolorna i Sigtuna ska präglas av trygghet och studiero. Elever med normbrytande beteenden ska inte få störa och förstöra för...

Nya sociala insatser för minskad segregation

13 mars 2024
Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att...