Skip to main content

Situationen är ohållbar – Sigtuna kommun kräver att Region Stockholm agerar

Sigtuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Vi producerar de bostäder och vi skapar de arbetstillfällen Region Stockholm och landet så väl behöver. De senaste tio åren har kommunens befolkning ökat med över 9 000 personer (+22 procent) och fler än 10 000 nya arbetstillfällen har skapats.

Sigtuna är en utpräglad pendlarkommun och vi är helt beroende av fungerande infrastruktur för in- och utpendling. Region Stockholm har under lång tid underlåtit att investera i nödvändiga kollektivtrafikförstärkningar och genomfört undermåliga upphandlingar med operatörer. Det gäller såväl buss- som pendeltågstrafik. Följden har blivit att Regionen inte lyckats möta de ökade behoven som följer av kommunens kraftiga expansion vilket lett till sjunkande kollektivanvändande.

En redan dålig situation har sedan årsskiftet 2022/2023 dessutom eskalerat och blivit ännu sämre. Under vintern och våren 2023 har ovanligt många pendeltåg antingen ställts in eller blivit försenade på grund av personalbrist. Det här får såklart stora och kännbara konsekvenser. Läget är kritiskt för Sigtuna kommun och våra invånare som i allt högre utsträckning förlorar förtroendet för Regionens förmåga att leverera pålitlig kollektivtrafik.

Våra invånare kan inte ta sig till sina arbeten eller vara säkra på att hinna hämta sina barn i tid från förskolan. Vårt lokala näringsliv kan inte längre försäkra sig om att kunna rekrytera nyckelkompetens på grund av den situation som råder och kommunens verksamheter blir kraftigt påverkade av att vi har medarbetare som inte kan ta sig till jobbet.

Men det är inte bara Sigtuna kommun och våra invånare samt lokala företag som drabbas hårt. Hela regionen berörs. Långsiktig hållbarhet blev ledordet för det reviderade regionala trafikförsörjningsavtalet. Vi kan inte se att det efterlevs i hur Region Stockholm hanterar kollektivtrafiksituationen. Några av alla de negativa effekter som följer av Regionens bristfälliga hantering av kollektivtrafiken är nämligen:

  • Folk tar bilen till och från Sigtuna kommun, vilket leder till ökad trafik på redan hårt belastade trafikleder som till exempel E4 och med kraftigt ökade utsläpp och tidsförluster på grund av köer som följd.
  • Regionens egna högt ställda miljö- och klimatmål kommer inte att kunna nås. Kollektivtrafiken är det kanske viktigaste redskapet för att få ner utsläppen från transportsektorn men invånarna väljer i allt högre utsträckning bort det alternativet.
  • Regionens ekonomiska utveckling hämmas. För, som det står i RUFS 2050: ”Tillgängligheten med kollektivtrafik är avgörande för arbetsmarknadens funktion i regionen och därmed för regionens ekonomiska utveckling.”
  • I Stockholmsregionen behövs såväl fler bostäder som arbetstillfällen, men så länge människor har problem att ta sig till och från sina arbeten tvingas Sigtuna kommun att revidera både bostadsbyggnadsplanerna och planarbeten för nyetablering av företag.

Region Stockholm har slagit fast att ”Kollektivtrafikens restid mellan regionala stadskärnor, och till Arlanda flygplats, ska vara konkurrenskraftig med bilens restid.” Så ser det inte ut idag. Inte på långa vägar.

Även om bilresandet medför köer på grund av ökat resande så rullar i alla fall bilen, till skillnad mot regionens pendeltåg och bussar. Det är därför lätt att förstå att Sigtuna kommuns invånare och alla som har sina arbetsplatser i kommunen hellre tar bilen när kollektivtrafiken både är underdimensionerad och opålitlig.

Så länge Regionen inte kan presentera en långsiktigt hållbar krisplan för såväl en pålitlig som utökad kollektivtrafik kommer det få några omedelbara följder. Sigtuna kommun kommer till exempel inte att fortsätta vara en av de kommuner som jobbar hårdast med att förse Stockholmsregionen med nya bostäder. Vi kommer inte vara lika offensiva i vårt arbete med att skapa nya, ytterst välbehövliga, arbetstillfällen i kommunen. Vi kommer inte heller gå in i det nya RUFS-arbetet med en positiv anda så länge inte Regionen kan garantera en pålitlig och korrekt dimensionerad kollektivtrafik.

Måttet är rågat för Sigtuna kommun. Det håller inte att Regionen skyller på andra aktörer och upphandlade operatörer. Det är Regionen som är huvudman för kollektivtrafiken och ytterst ansvarig för att leverera de tjänster sigtunaborna betalar för via skattsedeln och är helt beroende av. Det är Regionens uppgift att se till att utlovade tjänster levereras enligt avtal.

Vi kräver därför nu att Region Stockholm tar sitt ansvar för infrastrukturen i stort och den spårbundna trafiken i synnerhet, och vi vill ha svar på nedanstående frågor:

  • När kan våra invånare se en förbättring?
  • Vad gör Regionen i närtid för att pendeltågen ska gå på tid och med regelbundenhet?
  • Vad gör Regionen för framtiden för att säkra en långsiktigt robust leverans av kollektivtrafiktjänster som är helt avgörande för Sigtuna kommun?
  • När kommer Regionen presentera en helt nödvändig, och trovärdig, krisplan för att åtgärda den ohållbara situationen?

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, Pernilla Bergqvist (L), gruppledare, Bengt Hellström (KD), gruppledare, Gill Brodin (C), gruppledare, Lars Björling (SfS), gruppledare