Nya sociala insatser för minskad segregation

13 mars 2024

Nya sociala insatser för minskad segregation

Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation. Sedan 2022 och 2023 har bland annat insatser som ”Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet”, ”Stadsdelsmammor” samt ”Steg mot försörjning” pågått och ska fortsätta även under 2024. I mål och budget för 2024-2026 lades ytterligare 1,2 miljoner kronor till för nya sociala insatser inom ramen för Samhällsbyggnadslyftet.

Igår kväll (den 11 mars) fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja två nya pilotprojekt som på olika sätt ska bidra till ökad integration, meningsfull fritid, stärkta studieresultat och ökad skolnärvaro för kommunens barn och unga.

Det ena projektet ”Pilotprojekt för föreningsliv” riktar sig till kommunens föreningar och ska startas upp så fort som möjligt. Pilotprojektet innebär att en av kommunens idrottsföreningar ska uppsöka barn och unga i segregerade områden för att locka dem till sin verksamhet med syftet att minska risken för utanförskap och skapa en meningsfull fritid för de som annars inte väljer att engagera sig i den typen av fritidsaktiviteter. Efter pilotperioden ska projektet utvärderas och om goda resultat påvisas kan fler föreningar erbjudas att söka ekonomiskt stöd för samma typ av projekt.

Det andra projektet ”Studiestöd med stärkt mellanmål och mobila fritidsledare” bygger på att befintlig studiestödsverksamhet utvecklas genom att mellanmål erbjuds och mobila fritidsledare finns på plats i skolan genom samverkan mellan skola och fritidsgårdar. Under hösten 2024 ska detta projekt utvärderas och om det visar sig medföra att deltagandet i studiestödsverksamheten ökar, kan konceptet komma att implementeras på fler skolor framöver.

Vi ser med tillförsikt fram emot båda dessa projekt som vi hoppas ska gynna livsvillkoren för barn och unga i kommunen som i större utsträckning kommer kunna ta del av fritidsverksamheter och dessutom kunna höja sina betyg och öka skolnärvaron. Totalt tilldelas dessa två pilotprojekt 600 000 kronor och arbetet ska sättas igång så fort det är möjligt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

9 juni 2024
Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka...

Sigtuna kommun öppnar akutskola

15 april 2024
Skolorna i Sigtuna ska präglas av trygghet och studiero. Elever med normbrytande beteenden ska inte få störa och förstöra för...

Situationen är ohållbar – Sigtuna kommun kräver att Region Stockholm agerar!

10 januari 2024
Sigtuna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Vi producerar de bostäder och vi skapar de arbetstillfällen Region Stockholm och...