Skip to main content

Sigtuna kommun bör beviljas undantag från EBO-lagen

By 17 mars, 2020Pressmeddelande

Sigtuna kommun har under lång tid tagit ett stort ansvar för mottagande av asylsökande och nyanlända. Så stort att vi idag tillhör de fem kommuner i landet med störst andel personer med utomeuropeisk härkomst och näst högst andel asylsökande i eget boende per invånare (se bif statistik).

En asylsökande bor under asyltiden antingen i Migrationsverkets tillfälliga bostäder (ABO) eller i eget boende (EBO). Lagen om eget boende, EBO-lagen, ger asylsökande rätt att bosätta sig hos släktingar eller vänner under asyltiden och samtidigt behålla rätten till statliga och kommunala bidrag. Ofta innebär det att man bosätter sig i områden där segregationen, arbetslösheten och trångboddheten är stor. 77% av de som beviljas permanent uppehållstillstånd blir också kvar i den kommun där de varit bosatta under asyltiden.

I december 2019 fattade riksdagen beslut om undantag i EBO-lagen (2019:1204), vilket innebär att asylsökande som flyttar till eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning.

Syftet med lagändringen, som börjar gälla 1 juli 2020, är att minska segregationen genom att asylsökande motiveras att bosätta sig på platser med större geografisk spridning. De asylsökande som redan bosatt sig i undantagsområden påverkas inte.

Utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad valde regeringen ut 32 kommuner som ges möjligheten att välja områden som ska omfattas av undantaget. Häpnadsväckande nog var inte Sigtuna kommun en av dessa trots att statistiken visar att vi mycket väl borde ges möjlighet att tillämpa reglerna.

 Flera kommuner i landet har meddelat att hela kommunen bör undantas, vilket skulle innebära att en asylsökande enbart kan bosätta sig i där och behålla bidragen om Migrationsverket anvisar dem dit.

– Sigtuna kommun har under lång tid tagit ett enormt ansvar, men nu är det uppenbart att vår kapacitet inte längre räcker till. Det innebär en stor risk för kraftigt ökat utanförskap och segregation som i sin tur riskerar leda till ytterligare otrygghet, kriminalitet och ett samhälle som inte håller ihop, säger gruppledarna för Allianspartierna i kommunledningen i ett gemensamt uttalande.

– Vi tar nu initiativ till en begäran att få tillämpa reglerna om undantag i EBO-lagen och sett till aktuell statistik är det enda rimliga utfallet att vi beviljas detta, avslutar gruppledarna.

 

Leave a Reply