Skip to main content

Nästa steg mot valfrihet inom äldreomsorgen

By 28 mars, 2022maj 16th, 2022Insändare

De senaste två åren har inneburit stora utmaningar för äldre- och omsorgsnämnden. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde är antagligen de som varit mest drabbade av pandemin. Trots stora utmaningar har ett intensivt arbete pågått för att möjliggöra och stärka valfriheten inom äldreomsorgen. Självbestämmande och möjlighet att välja insatser och stöd måste vara lika möjligt oavsett om du är gammal eller ung.

Att ställa om och arbeta för en äldreomsorg som respekterar de äldres självklara rätt att få välja utförare inom hemtjänsten eller var man vill bo är en process som är komplex, tar tid och som kräver resurser. Kommunledningen i Sigtuna fortsätter att arbeta för att möta och respektera de starka önskemål om valfrihet som finns bland kommunens invånare.

Vi har, och är fortfarande, bundna av avtal som hindrat valfrihet. Det finns till exempel fortfarande stora utmaningar med mycket långa hyresavtal för våra särskilda boenden som försvårar en övergång till full valfrihet. Avtal som tecknades av den tidigare socialdemokratiska kommunledningen då man sålde av samtliga kommunala boenden till en extern aktör. Men vi måste gå vidare och kan inte längre låta dessa avtal hindra den utvecklingen mot valfrihet som vi hela tiden varit vår målsättning.

Valfrihet i Hemtjänsten

Nuvarande avtal med externa utförare inom hemtjänsten löper ut under 2023. I samråd med dessa har vi beslutat att inte förlänga avtalet. Gällande avtal ger inte utrymme för den valfrihet vi vill se. Ett nytt avtal håller på att utformas där vi tar lärdom av det tidigare och från de erfarenheter och brukarönskemål som vi tagit del av. Lärdom hämtas också från kommuner som har goda kvalitetsresultat i sina valfrihetssystem. Grundförutsättningen är enkel – den leverantör som erbjuder bäst kvalitet kommer att gynnas. Vi hoppas på fortsatt gott samarbete med våra nuvarande utförare, men antalet utförare måste utökas och bli minst fyra i syfte att öka valfriheten.

Valfrihet i särskilt boende

De äldre i kommunen har under lång tid framfört starka önskemål om att få välja var man ska bo. En självklarhet kan man tycka, men så är det inte riktigt idag.

Vi har idag två typer av särskilda boenden. Dels fyra boenden som vi hyr från externa fastighetsägare, men driver i egen regi. Dels upphandlade platser på andra boenden som helt drivs av externa aktörer. De flesta av dessa platser ligger inte i Sigtuna kommun.

Våra egna boenden har genomgått en stor kvalitetshöjning de senaste åren och vi kan idag vara stolta över dessa verksamheter. Här råder en viss valfrihet och man kan i mån av plats önska sig vilket av dessa fyra boenden man vill bo på.

När det gäller de externa boendena finns det dock begränsningar i valfriheten. Detta beroende på hur de upphandlats och hur avtalen är skrivna. Dessa avtal går dock ut 2023 och vi kommer nu se till att full valfrihet uppnås med de nya avtalen.

Valfriheten kommer med andra ord gälla både för kommunens boenden och externa boenden.

Med dessa insatser är Sigtuna kommun verkligen på väg mot att kunna erbjuda valfrihet på riktigt. En valfrihet Socialdemokraterna sagt sig vara principiellt emot.

Kerstin Eriksson (KD), ordförande äldre- och omsorgsnämnden

Josefin Brodd (M), vice ordförande äldre- och omsorgsnämnden