Skip to main content

Så får vi ordning på skolan

Skolan ska ge alla elever en gemensam bas av kunskap och värderingar, präglas av höga förväntningar på alla elever och ha lärare som är tydliga ledare i klassrummet. För att få ordning på Sverige måste vi få ordning på skolan. Sigtunas skolor är på rätt väg, men det finns mycket mer att göra. Här kan du läsa om ett antal förslag för att få ordning på skolan i Sigtuna och i hela landet.

Trygghet

Lärarnas auktoritet och ny brottsrubricering

Lärarnas auktoritet i klassrummet måste ­stärkas. Som ett led i detta bör en ny brottsrubricering införas som tar sikte på alla former av våldsamma angrepp mot lärare och annan skolpersonal.

Avstängning och omplacering

Rektorn ska få utökat ansvar att skapa trygghet för såväl elever som personal. Det är förövaren som ska flyttas, inte offret. Därför ska en rektor stänga av en elev när så krävs. Det ska bli enklare att omplacera och permanent stänga av elever som begår allvarliga brott eller trakasserar andra elever. Särskilda jourskolor ska upprättas för temporär placering. En jourskola bör kombineras med särskilda insatser för att ­s­ocialt och medicinskt hjälpa eleverna både med deras ­beteende och med att klara sin skolgång.

Ökad trygghet på och omkring skolan

Tryggheten på och omkring våra skolor ­måste ökas. Otrygga platser ska byggas bort och möjlig­het att stänga ute obehöriga ska för­bättras. Vägarna till och från våra skolor skall göras tryggare.

Lärare/rektor

Högre krav på lärarutbildningen

Läraren är den viktigaste resursen i klass­rummet. Antagningskraven för att bli lärare ska därför höjas och goda kunskaper i svenska ska krävas. Lärarutbildningen bör göras om med mer undervisning och mer kompetens inom metodik, didaktik, andraspråksinlärning, ledarskap och mer praktik.

Särskild satsning på rektorerna

För att främja rekryteringen av skickliga rektorer till skolor med särskilt stora utmaningar bör en satsning på kompetensutveckling och stärkt utbildning för rektorer på särskilt utsatta skolor genomföras.

Kunskap

Högre krav på språkkunskap

Språket är nyckeln till en lyckad integration och för att bryta utanförskap. Utan god ­kunskap i språket blir inlärningen av alla andra ämnen mycket svårare. Vi vill därför storsatsa på ­svenska språket med början redan i småbarns­åren och införa obligatorisk språkförskola från tre års ålder för alla barn med språkliga behov. Skolans personal i utanförskapsområdena måste vara välutbildad och tala god svenska. En möjlig­het att gå om en årskurs behövs om en elev inte klarar av svenskan.

Tidiga insatser

Moderaterna vill fortsätta arbeta med tidiga insatser och införa nivågrupperingar för att barn ska få rätt stöd i tid.

Mer undervisningstid för att möta de ökande kraven

Sverige har betydligt mindre undervisnings­tid i skolan jämfört med andra länder och forskning pekar på att det finns ett samband mellan utökad undervisningstid och bättre skolresultat. Därför vill vi införa en timme mer undervisning om dagen från lågstadiet. Det är särskilt viktigt i de tidiga skolåren.

Valfrihet och din möjlighet att välja förskola och skola

Din valfrihet är hotad

För Moderaterna har din valfrihet högsta prioritet. Du är bättre på att avgöra hur du och din familj vill leva era liv än vad vi politiker är. Inte minst gäller det val av förskola och skola för dina barn. Din valfrihet är hotad om (S) vinner valet. Då vill man kraftigt begränsa eller helt ta bort det fria skolvalet och i stället flytta elever mellan olika områden. Det får inte hända!

Ökade möjligheter till jämförelser

För att du ska kunna göra ett medvetet och väl underbyggt val krävs att du vet ­vilka valmöjligheter du har. Därför vill vi att du ska få tillgång till mer och bättre information om skolornas kvalitet. I dag är informationen brist­fällig och inte heltäckande. Mer och bättre information gör det lättare för dig att välja och förenklar för myndigheter att hålla skolor ansvariga för låga prestationer.

Gör skolvalet obligatoriskt för alla

Aktivt skolval ger elever och föräldrar bättre möjligheter att hitta en bra skola som passar just dem. Idag blir elever som inte själva ­väljer skola placerade i en skola av kommunen. Det betyder att den som inte känner till det fria skolvalet aldrig får möjlighet att själv välja. Valfriheten är en rättighet som alla elever, oavsett bakgrund, ska ha och därför vill vi införa ett ­aktivt och obligatoriskt skolval, inte minst för att motverka den starka boendesegregationen.

Ett bra exempel på detta är Nacka kommun som sett mycket positiva effekter av obligatoriskt skolval. När de införde det var eleverna i Fisksätra mest aktiva – ett område med många familjer med utländsk bakgrund. 80 procent av eleverna där valde en skola som inte låg i närområdet.