Skip to main content

Framkomligheten för samtliga trafikslag i Sigtuna kommun måste bli bättre

By 21 augusti, 2018Pressmeddelande

Kollektivtrafik och vägar måste anpassas till en av Sveriges snabbast växande kommuner med landets största flygplats. Tillgängligheten och framkomligheten för kollektivtrafikresenärer, vägtrafikanter, gående och cyklister ska bli bättre.

Sigtuna kommun består av flera kommundelar med olika utmaningar och Moderaterna vill att en ny trafikstrategi med fokus på kollektiv- och vägtrafik ska tas fram tillsammans med en ny översiktsplan för kommunens övergripande fysiska planering. Men det behövs också konkreta, trafiksäkrande åtgärder runtom i kommunen som kan hanteras direkt under nästa mandatperiod.

Kommunen har dock inte rådighet över alla vägar eller trafikslag då Stockholms läns landsting ansvarar för kollektivtrafiken och Trafikverket (staten) för det statliga vägnätet i kommunen, men det kommunala gatu- och vägnätet som finns i invånarnas direkta närhet kan hanteras lokalt.

I centralorten Märsta vill vi till exempel börja med två projekt som under lång tid diskuterats och skapat irritation bland kommuninvånarna.

  1. Öppna upp Aspvägen för genomfart mellan Stationsgatan och Hemmansvägen tillsammans med effektiva fysiska hastighetsbegränsande åtgärder. Den nuvarande avstängningen fungerar inte och tidigare åtgärder på vägsträckan har inte varit effektiva. I samband med öppningen planeras också för att flytta busshållplatsen från Aspvägen till Hemmansvägen.
  2. Dragonvägen behövs fler och effektivare hastighetsbegränsande åtgärder. Trafiksäkerheten måste stärkas ytterligare med tanke på barnen i de skolverksamheter som finns utmed vägen.

Med dessa åtgärder hoppas vi få ner hastigheterna och ökad trafiksäkerhet på de aktuella vägsträckorna, säger Mats Weibull, ordförande i bygg- och trafiknämnden (M). Öppningen av Aspvägen ger också minskad trafik på Dragonvägen samt en miljövinst då boende norr om nuvarande avstängning inte behöver åka runt halva Märsta för att nå de centrala delarna i tätorten, avslutar Mats Weibull.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mats Weibull, ordförande bygg- och trafiknämnden (M) 070-841 02 75
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Märsta 16 augusti 2018

Leave a Reply