Skip to main content
Category

Pressmeddelande

Sigtuna kommun stöttar en hårt drabbad bransch

By Pressmeddelande No Comments

De ekonomiska effekterna av den pågående krisen orsakad av spridningen av Coronaviruset får stora konsekvenser för Sigtuna kommun. Kommunledningen har därför beslutat att via destinationsbolaget Destination Sigtuna AB, där kommunen äger 46% av aktierna, gå in med ett extra aktietillskott i syfte att när den värsta turbulensen lagt sig få kunderna att snabbt återvända till hotell, restauranger, caféer och butiker.

Sigtuna kommun är värdkommun för Arlanda och är också Sveriges fjärde största besöksmål räknat i antal hotellövernattningar. Det gör oss extra sårbara för situationer som nu förorsakas av restriktionerna i Coronavirusets framfart. Den kommunala förmågan att leverera välfärdstjänster är helt beroende av skatteintäkter. Blir kommunens invånare arbetslösa får kommunen heller inte några skatteintäkter och vår förmåga att driva förskolor, skolor, äldreboenden, osv. hotas. Kommunledningen anser därför att det är viktigt att kommunen hjälper till att stötta en bransch som befinner sig i ett mycket kritiskt läge.

– Det är inte en kommuns uppgift att ekonomiskt gå in och direkt stötta enskilda företag, det får bli statens uppgift, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande. Det vi däremot kan göra är att stötta vårt destinationsbolag, Destination Sigtuna AB, som får en särskild uppgift att se till att branschens kunder snabbt återvänder när den värsta oron lagt sig. Därför har kommunledningen idag fattat beslutet att tillföra Destination Sigtuna 500 000 kronor i ett aktieägartillskott som ska användas till att ytterligare förstärka marknadsföringen av Sigtuna kommun som besöksmål.

– Vi förstår till fullo allvaret i den uppkomna situationen och kommunledningen är därför beredd att gör vad vi kan för att stötta våra duktiga företagare i den så utsatta branschen, avslutar Olov Holst.

Sigtuna kommun bör beviljas undantag från EBO-lagen

By Pressmeddelande No Comments

Sigtuna kommun har under lång tid tagit ett stort ansvar för mottagande av asylsökande och nyanlända. Så stort att vi idag tillhör de fem kommuner i landet med störst andel personer med utomeuropeisk härkomst och näst högst andel asylsökande i eget boende per invånare (se bif statistik).

En asylsökande bor under asyltiden antingen i Migrationsverkets tillfälliga bostäder (ABO) eller i eget boende (EBO). Lagen om eget boende, EBO-lagen, ger asylsökande rätt att bosätta sig hos släktingar eller vänner under asyltiden och samtidigt behålla rätten till statliga och kommunala bidrag. Ofta innebär det att man bosätter sig i områden där segregationen, arbetslösheten och trångboddheten är stor. 77% av de som beviljas permanent uppehållstillstånd blir också kvar i den kommun där de varit bosatta under asyltiden.

I december 2019 fattade riksdagen beslut om undantag i EBO-lagen (2019:1204), vilket innebär att asylsökande som flyttar till eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning.

Syftet med lagändringen, som börjar gälla 1 juli 2020, är att minska segregationen genom att asylsökande motiveras att bosätta sig på platser med större geografisk spridning. De asylsökande som redan bosatt sig i undantagsområden påverkas inte.

Utifrån kriterierna hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg sysselsättningsgrad valde regeringen ut 32 kommuner som ges möjligheten att välja områden som ska omfattas av undantaget. Häpnadsväckande nog var inte Sigtuna kommun en av dessa trots att statistiken visar att vi mycket väl borde ges möjlighet att tillämpa reglerna.

 Flera kommuner i landet har meddelat att hela kommunen bör undantas, vilket skulle innebära att en asylsökande enbart kan bosätta sig i där och behålla bidragen om Migrationsverket anvisar dem dit.

– Sigtuna kommun har under lång tid tagit ett enormt ansvar, men nu är det uppenbart att vår kapacitet inte längre räcker till. Det innebär en stor risk för kraftigt ökat utanförskap och segregation som i sin tur riskerar leda till ytterligare otrygghet, kriminalitet och ett samhälle som inte håller ihop, säger gruppledarna för Allianspartierna i kommunledningen i ett gemensamt uttalande.

– Vi tar nu initiativ till en begäran att få tillämpa reglerna om undantag i EBO-lagen och sett till aktuell statistik är det enda rimliga utfallet att vi beviljas detta, avslutar gruppledarna.

 

Medborgarenkät visar att Sigtuna kommun är på rätt väg

By Pressmeddelande No Comments

I SCB:s medborgarenkät för 2018 svarar invånarna i Sigtuna kommun att de känner ett kraftigt ökat förtroende för kommunens politiker och tjänstemän. Invånarna upplever i större utsträckning att de politiska besluten genomförs på ett korrekt sätt och att politikerna verkligen arbetar för kommunens bästa. Och det kanske mest glädjande, Sigtuna kommuns invånare känner att tryggheten ökar.

Idag presenteras resultatet från SCB:s medborgarenkät som görs i samtliga kommuner i Sverige. I Sigtuna kommun går utvecklingen åt rätt håll och resultatet visar att den alliansledda kommunledningen tillsammans med kommunens tjänstemän fokuserar på rätt saker.

2017 visade resultatet att många kände sig otrygga och att invånarna hade lågt förtroende för politiker och tjänstemän samt upplevde brist på inflytande och information. Något som vi i allianspartierna länge påtalat för de tidigare socialdemokratiska kommunledningarna som blundat för problemen.

Omedelbart efter maktövertagandet i september 2017 började vi därför prioritera trygghet, medborgardialog, ökad service till kommuninvånarna och ordning och reda i ekonomin. Att vi gjorde rätt prioriteringar redan då visade sig i valresultatet som gav Sigtuna kommun en stabil alliansmajoritet.

I ett gemensamt uttalande säger gruppledarna i Alliansgruppen i Sigtuna kommun följande:

  • Det är mycket glädjande att se att vårt arbete ger resultat. Vi har gjort den största trygghetssatsningen i kommunens historia, vi ser över organisationen och förändrar arbetssättet från att vara förvaltande till serviceinriktat. Nu ser vi bevis på att vi gör rätt prioriteringar.
  • Trots de positiva resultaten ligger vi fortfarande lågt jämfört med andra kommuner, vilket vi måste ändra på. Därför fortsätter vi satsa på ökad trygghet i hela kommunen och prioriterar långsiktig ordning och reda framför kortsiktiga och slarvigt genomförda beslut som de tidigare s-ledda kommunledningarna gjort.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62
Helle Nyman, politisk samordnare (M) 073-333 83 18
Gill Brodin, gruppledare (C) 070-778 58 00
Pernilla Bergqvist, gruppledare (L) 073-707 03 40
Jessica Johnson, politisk sekreterare (L) 070-823 90 14
Karsten Bjärbo, gruppledare (KD) 070-891 61 60
Lars Björling, gruppledare (SfS) 070-592 52 75

Sigtuna kommun inför krav på svenska för invandrare (SFI) för föräldralediga nyanlända

By Pressmeddelande No Comments

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun har beslutat att införa krav på SFI-studier för nyanlända som är föräldralediga och ansöker om kompletterande ekonomiskt bistånd.

Sigtuna kommun och Sverige behöver en väl fungerande integration. Det handlar om jobb, språkkunskaper och förutsätter att möjligheter förenas med tydliga krav och förväntningar på den enskilde.

Den som inte kan försörja sig, men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande. Stödet är individuellt behovsprövat och målsättningen är att det ska vara tillfälligt samt att mottagaren ska komma i egen försörjning snarast möjligt. Kommuner kan begära motprestationer som t.ex. deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som t.ex. SFI. När nyanlända är föräldralediga med försörjningsstöd riskerar de att hamna ännu längre ifrån arbetsmarknaden och för att förhindra detta inför Sigtuna kommun nu krav på deltagande i SFI under ledigheten.

– Svenska språket är nyckeln till att integreras i samhället. Om man som nyanländ och föräldraledig söker kompletterande ekonomiskt bistånd möts man nu av krav på deltagande i SFI. Deltar man inte ska man inte heller få det kompletterande ekonomiska biståndet, säger Mattias Askerson (M) ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet om krav på SFI för nyanlända som är föräldralediga och söker kompletterande ekonomiskt bistånd arbetades fram på uppdrag av ordförande Mattias Askerson (M) och beslutades om under utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 23 oktober.

Se artikeln här.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Mattias Askerson, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (M)
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Vi fortsätter skapa ordning och reda i Sigtuna kommun

By Pressmeddelande No Comments

År 2014 fattade den socialdemokratiska kommunledningen ett beslut att inrätta ett s.k. limniskt naturreservat i Garnsviken i Sigtuna. Ett projekt inleddes för att få reservatet på plats. När den nya moderatledda kommunledningen i september 2017 skulle ta tag i ärendet framkom information om projektet som behövdes granskas närmare och kommunens revisorer ombads titta på ärendet. Även kommunens upphandlade revisionsfirma PWC har nu lämnat en rapport som visar på en rad stora brister i projektet.

Bland annat saknades både projektplan och budget som behövs som underlag för köpet. En direktupphandling med den konsult som skött projektarbetet har skett – trots att beloppet vida överstiger den beloppsgräns som kräver en offentlig upphandling. Avtal med konsulten saknas, vilket gör att revisorerna vid sin granskning inte kan fastställa om fakturorna från konsulten är korrekta i enlighet med beställningen, osv.

–       Det här fallet är ett mycket bra exempel på den oordning som råder på många ställen i den kommunala förvaltningen. Det är helt oacceptabelt att hantera skattebetalarnas pengar på det här sättet, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M).

–       En rad åtgärder finns nu på plats för att detta inte ska kunna upprepas, fortsätter Olov Holst. Bl.a. implementeras en helt ny projektmodell som utgör ett ramverk, eller reglemente, för hur projekt ska organiseras och drivas. Personalen ska också utbildas i lagen om offentlig upphandling

–       Det är precis så här vi ska fortsätta jobba. Upptäcker vi att något inte står rätt till ska det utredas och åtgärdas, även om det är vi som begått misstagen. Vi tänker inte försöka dölja brister och fel i våra processer och beslut. Allt ska ut i dagsljuset och synas. Först då kan vi sägas ha en transparent och öppen hantering av skattebetalarnas pengar. Så ska Sigtuna kommun fortsätta styras om vi får väljarnas förtroende efter den 9 september, avslutar Olov Holst.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M) 070-663 06 62
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Förstärkt nära vård med ny husläkarjour i Sigtuna

By Pressmeddelande No Comments

Alliansen i Stockholms läns landsting har idag gett besked om förstärkt vårdutbud i nordvästra delen av länet. För Sigtunas del innebär beskedet att invånarna får tillgång till primärvård med utökade öppettider genom en lokal husläkarjour som har öppet till kl 22. Därutöver kommer Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby vara en närakut light genom fortsätt utökade öppettider, och användning av den röntgen och laboratorium som finns på sjukhuset, i samband med att närakuten enligt plan flyttar till Sollentuna sjukhus. 

  • Detta är glädjande nyheter för alla Sigtunabor! Vi i kommunledningen har haft en god dialog med våra företrädare i landstinget om vårt lokala behov i samband med att närakuten på Löwenströmska sjukhuset flyttar till Sollentuna nästa sommar. För oss innebär detta utökade öppettider på kvällar och helger, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna.
  • Medan Alliansen i landstinget nu presenterar väl genomtänkta  åtgärder som möter människors behov av en tillgänglig primärvård i Sigtuna och den nordvästra delen av länet, ägnar sig Socialdemokraterna åt desperata vallöften runt om i länet som inte går ihop ekonomiskt, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd, som också ger beskedet att Löwenströmska ingår bland kandidaterna för en av de två ytterligare närakuter som ska etableras i Stockholms län.

 

Starkare vårdutbud i Nordväst

  • Enligt tidigare planering skulle Löwenströmska sjukhuset gå tillbaka till en husläkarmottagning med öppettider 8:00 till 17:00, när närakuten flyttar till Sollentuna sommaren 2019. Men Alliansen i Stockholms läns landsting ger nu beskedet att vi ska säkerställa oförändrade öppettider 8:00 till 22:00.
  • I Sigtuna utökar vi dagens primärvårdutbud genom att säkerställa en husläkarjour med öppettider 8:00 till 22:00. Genom dessa besked ser vi till att patienter får en ökad lokal tillgänglighet för att få primärvård.
  • Alliansen i Stockholms läns landsting ger också beskedet att Löwenströmska sjukhusets ska utnyttja sin kompetens. I sjukhuset finns idag radiologi (röntgen) och laboratoriemedicin. Öppettiderna för dessa har planerats vara på kontorstid, men vi kommer under de första tre månaderna hösten 2019 säkerställa att dessa håller öppet till kl. 22, och är beredda att vidta åtgärden permanent om det efterfrågas av patienterna.
  • Alliansen i Stockholms läns landsting ska också se över hur man därutöver ytterligare kan stärka och utveckla Löwenströmska sjukhuset med ytterligare specialistvård.

Framkomligheten för samtliga trafikslag i Sigtuna kommun måste bli bättre

By Pressmeddelande No Comments

Kollektivtrafik och vägar måste anpassas till en av Sveriges snabbast växande kommuner med landets största flygplats. Tillgängligheten och framkomligheten för kollektivtrafikresenärer, vägtrafikanter, gående och cyklister ska bli bättre.

Sigtuna kommun består av flera kommundelar med olika utmaningar och Moderaterna vill att en ny trafikstrategi med fokus på kollektiv- och vägtrafik ska tas fram tillsammans med en ny översiktsplan för kommunens övergripande fysiska planering. Men det behövs också konkreta, trafiksäkrande åtgärder runtom i kommunen som kan hanteras direkt under nästa mandatperiod.

Kommunen har dock inte rådighet över alla vägar eller trafikslag då Stockholms läns landsting ansvarar för kollektivtrafiken och Trafikverket (staten) för det statliga vägnätet i kommunen, men det kommunala gatu- och vägnätet som finns i invånarnas direkta närhet kan hanteras lokalt.

I centralorten Märsta vill vi till exempel börja med två projekt som under lång tid diskuterats och skapat irritation bland kommuninvånarna.

  1. Öppna upp Aspvägen för genomfart mellan Stationsgatan och Hemmansvägen tillsammans med effektiva fysiska hastighetsbegränsande åtgärder. Den nuvarande avstängningen fungerar inte och tidigare åtgärder på vägsträckan har inte varit effektiva. I samband med öppningen planeras också för att flytta busshållplatsen från Aspvägen till Hemmansvägen.
  2. Dragonvägen behövs fler och effektivare hastighetsbegränsande åtgärder. Trafiksäkerheten måste stärkas ytterligare med tanke på barnen i de skolverksamheter som finns utmed vägen.

Med dessa åtgärder hoppas vi få ner hastigheterna och ökad trafiksäkerhet på de aktuella vägsträckorna, säger Mats Weibull, ordförande i bygg- och trafiknämnden (M). Öppningen av Aspvägen ger också minskad trafik på Dragonvägen samt en miljövinst då boende norr om nuvarande avstängning inte behöver åka runt halva Märsta för att nå de centrala delarna i tätorten, avslutar Mats Weibull.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mats Weibull, ordförande bygg- och trafiknämnden (M) 070-841 02 75
Helle Nyman, politisk sekreterare (M) 073-333 83 18

Märsta 16 augusti 2018