Skip to main content

Äldreomsorgen blir bättre

Låt den positiva utvecklingen inom äldre­omsorgen få fortsätta! Läs om 30 åtgärder som är genomförda eller på gång för att äldre­omsorgen ska bli ännu bättre.

 

Genomfört

Som första kommun i Sverige har vi kvalitets­certifierat alla våra äldreboenden. 

Vi var tidigt ute med att certifiera oss enligt den så kallade Äldrestandarden, SS872500:2015. Redan 2018 blev Ymer äldreboende godkänd för certifiering. Sedan dess har övriga äldreboenden i kommunen tagit steget – samtidigt som vi haft en pandemi att hantera.

Utveckling av hjälpmedel – en satsning på ny välfärdsteknik.

Den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg går fort framåt och vi erbjuda hela tiden våra äldre nya tekniska lösningar. Det kan vara robothundar, nattrokamera, VR-glasögon eller annat.

Möten mellan generationer – anställda ungdomar gör det lilla extra i de äldres vardag.

Ett samarbete med Ung Omsorg där unga anställs för att jobba extra inom äldreomsorgen med enklare uppgifter som ska sätta guldkant på de äldres vardag. Målet är att ge de unga en introduktion in i arbetslivet och ett intresse för att jobba inom äldreomsorgen, samtidigt som de gör en insats för våra äldre.

Fler utbildade i omvårdnaden av personer i livets slutskede.

Ett tjugotal medarbetare har under 2021 utbildats för att bli palliativa ombud på sin arbetsplats. Utbildningen har genomförts av Palliativt kunskapscentrum, PKC, Region Stockholm. Utbildningen av flera ombud fortsätter under 2022.

Trevligare inomhusmiljö.

Vi har målat om och köpt nya möbler på alla våra särskilda boenden.

Nattrokamera som alternativ för dem som inte vill bli väckta på natten.

Digital tillsyn via kamera skapar trygghet och bättre sömn för många istället för att störas av fysiska besök av nattpatrullen.

Vårdhundar på våra äldreboenden.

Djur används allt oftare inom vården och omsorgen. Deras nosar, tassar och mular lugnar, värmer och väcker minnen och känslor. Nästan alla våra äldreboenden får varje vecka besök av utbildade tjänstehundar och deras hundförare.

Nattfösare – något energirikt att äta på kvällen.

Det är vanligt att aptiten minskar när man åldras. Att inte få i sig tillräckligt med näring som äldre ökar risken för exempelvis svårläkta sår, infektioner och fallskador. För att inte nattfastan ska bli alltför lång ger vi de som vill och behöver det något extra energirikt att äta på kvällen som passar dem. Allt från en energibar, små goda tilltugg till smoothies.

Handla mat på nätet – större valfrihet för den som har hemtjänst.

Vi blir mer digitala. Till exempel kan de som har hemtjänst handla mat på nätet vilket skapar större valfrihet och mer tid över till annat.

Fast omsorgskontakt – så att vård och omsorg anpassas till det individuella behovet.

En egen kontaktperson som ser till att vården och omsorgen samordnas och anpassas till det individuella behovet.

Ökad bemanning – fler sjuksköterskor, fysio- och arbetsterapeuter.

En satsning där vi anställer mer legitimerad personal som sjuksköterskor och fysio- och arbetsterapeuter.

Bättre kommunikation – vecko- eller månadsbrev, digitala anslagstavlor för både anhöriga och boenden.

Vecko- eller månadsbrev till anhöriga kompletteras med digitala anslagstavlor. På så vis hoppas vi skapa en bättre och mer kontinuerlig kommunikation med både anhöriga och brukare om vad vi gör och vad som är på gång i våra verksamheter.

Tandem-elcyklar möjliggör cykelturer utomhus.

Elcyklar i tandemmodell gör det enklare att ta sig ut lite längre sträckor tillsammans med vår personal. Passar även dem som har behov av rörelsehjälpmedel.

Virtuella utflykter med ny teknik där äldre kan uppleva platser de minns eller skulle vilja besöka.

Med hjälp av nyinköpta VR-glasögon är omvärlden inte långt borta.

Förtroenderåd på äldre­boendet med politiker, anställda, närstående och boenden.

Skapar inflytande, engagemang och öppenhet. Det är win win för alla parter.

Träffpunkten – mötes­platsen för ännu flera senior­aktiviteter.

Ett stort arbete har gjorts för att få igång aktiviteter som passar och önskas av våra seniorer på Träffpunkten i Märsta centrum och Träffpunkten i Sigtuna stad. Först genomfördes en medborgardialog för att höra om önskemålen, sedan togs förslag fram och parallellt med detta har mycket tid lagts på att skapa ett nära och gott samarbete med pensionärsorganisationerna. Aktiviteterna är öppna för alla seniorer även om det ibland är olika föreningar som står bakom evenemanget.

Äldrepedagoger – en förstärkning av kompetensen inom demensvård, välfärdsteknik och aktiviteter för äldre.

Vi har anställt särskilda äldrepedagoger som jobbar inom demens, välfärdsteknik och aktivetsutveckling för att bli ännu bättre inom dessa områden.

På gång

Fler heltider. Färre vikarier.

Heltidslyftet startade hösten 2022 och är en satsning för att öka andelen heltidsanställda inom äldre- och omsorgsförvaltningen. Med fler egna anställda som jobbar heltid minskar behovet av vikarier samtidigt som kontinuiteten, och därmed kvaliteten på den omsorg som vi ger, ökar.

Mer flexibel hemtjänst – både för brukare och personal.

Vi ser över hemtjänstinsatsernas utformning med målet att både brukare och medarbetare ska få större flexibilitet och på så vis påverkas positivt.

Personcentrerad vård och omsorg där det egna valet är viktigare än att alla gör lika.

Vi vänder ”det är duschdag idag” till ”vill du duscha idag?”. En satsning där det egna valet är viktigare än att alla gör lika.

Språktest och utbildning i svenska – all personal ska behärska svenska.

Vi språktestar alla anställda inom äldreomsorgen, även de som har svenska som modersmål. När testet är genomfört så skapas en handlingsplan för varje enskild medarbetare som har behov av stöd i det svenska språket. Målet är att alla ska uppnå minimikravet, det vill säga svenska motsvarande årskurs 9 för undersköterskor och gymnasienivå för legitimerad personal.

Trivsam och inbjudande utomhusmiljö.

Nya grillar, utemöbler och bättre utebelysning gör det trevligare att vara utomhus.

Nära Måltid – ett nytt arbetssätt där all personal får en bred utbildning om mat och matens betydelse.

Sigtunas Nära Måltidskoncept är mer än bara menyer och recept. Nu tar vi ett helhetsgrepp om hur vi på Sigtuna jobbar med mat och måltider. Tillsammans skapar vi mat och måltider på våra äldreboenden som ska ligga så nära som möjligt måltiden hemma. ​Under 2022 börjar vi vår nära måltidsresa med att samtliga medarbetare får en utbildning i mat och måltider.

Fika med politiker – ett nytt mötesforum.

Vi vill hitta flera mötespunkter där våra invånare kan prata med våra politiker om äldreomsorgen och hur den kan utvecklas till att bli ännu bättre.

Undersköterske­utbildning på arbetstid för både tim- och fast anställda.

Tack vare den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet kan både fast anställda och timanställda läsa undersköterskeutbildning på arbetstid. Några har redan gjort det. Nu får fler möjlighet.

Silviacertifierade äldreboenden där all personal utbildas i demensvård.

Silviahemscertifiering innebär att all personal på enheten – undersköterskor, sjuksköterskor, lokalvårdare, vaktmästare, chefer med flera – blir utbildade i demensvård. Flera av våra demensenheter har genomgått utbildningscertifieringen och målet är att alla enheter ska få samma utbildningsbakgrund.

Bättre introduktion för nyanställda och vikarier.

Nya arbetssätt och en personlig kompetensutvecklingsplan ingår bland annat.

Framtidens korttidsplatser där den äldres behov är i centrum.

En insats för att jobba mer strukturerat och metodiskt med korttidsenheten. Målet är att de som lämnar korrtidsenheten ska må så mycket bättre när de lämnar enheten att de klarar sig bättre hemma. Det handlar bland annat om att arbeta multiprofesionellt i olika team.

Arbetsschemat där flera är nöjda – strävan efter att möta individuella önskemål.

Ett pilotprojekt för att testa möjligheten att ta större hänsyn till individuella önskemål i schemaläggningen, där verksamheten tillåter det.

Minska ofrivillig ensamhet – en satsning på gemensamma aktiviteter för seniorer.

Vi jobbar aktivt för att få igång flera aktiviteter som kan minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Till exempel äldremässor, mellofestival för seniorer, körsång, måleri med mera.